සිරිදුල සිංහල දීපේ
මනහර ගම් පියසේ
මහරගම ජනාධිපති විද්‍යාල මෑණියනි
අපි වෙමු සිසු දරු කැළ ඔබගේ

ශිල්ප කලා උගෙනා
දැයට සුවඳ දෙමිනා
ගුණ නැණ මල් අමුණා
පළදිමු මල් දම් සිසු ලෙසිනා

වීර විකුම් පාමින්
ධීර සිතුම් දරමින්
සාර පැතුම් පුරමින්
දියුණුව වෙත අපි යමු නිතිනා

සිරිදුල සිංහල දීපේ
මනහර ගම් පියසේ
මහරගම ජනාධිපති විද්‍යාල මෑණියනි
අපි වෙමු සිසු දරු කැළ ඔබගේ

 

 

Lyrics – Mr. Doltan Alwis
Music – Pandith W. D Amaradewa